PŘEDMLUVA

Někomu by se mohlo zdát, že psát farní kroniku či si v ní číst postrádá smysl. Vede se však proto, aby zachytila viditelné projevy života farnosti a zkušenost nás učí, že každý, kdo nezná svoji historii, je odsouzen ji opakovat. Farnost není nic jiného, než lidská rodina, živá místní církev tvořená jednotlivci. Vytvořit obraz jejich srdcí a jejich lásky k Bohu i k sobě navzájem kronikář nemůže. Takovou mozaiku skládá Někdo jiný a je jistě krásná. Ale pokud jsou jejich úmysly upřímné a pohnutky opravdové, vždy se projeví nějakým skutkem, který za zápis do kroniky stojí.

Při jejím povrchním čtení by si čtenář mohl myslet, že jde o suchý zápis dějin. Vnímavý člověk ale chápe tento zápis jako „dějiny srdcí“ farníků toužících spolupracovat s Bohem na svém životě. Uskutečňovat svou službu Církvi prostřednictvím některých ze 7 darů Ducha Svatého (moudrost, rozum, poznání, rada, síla, zbožnost, bázeň boží).

Ne vždy je možné do kronik psát zjevně všechny skutečnosti. O to pozornější by měl čtenář být a čerpat též ze svých životních zkušeností, aby si celou pravdu domyslel. Kroniku z let 1950 až 1963, kterou vedl P. Jaroslav Holub, uzavírá zápis, pořízený snad v roce 1995 administrátorem Dominikem Holickým, a je toho nejlepším důkazem:

„Zde končí zápisy P. děkana Jaroslava Holuba. Podle svědectví jeho hospodyně sl. Aloisie Střítecké přestal psát kroniku na protest proti zasahování státních orgánů do vnitřních věcí Církve. Státem dosazení církevní tajemníci tyto farní kroniky četli a místo, aby se z nich poučili o pomíjivosti svého
úřadu, sloužily jim často získané informace k různým perzekucím našich věřících.“ Dominik Holický, administrátor.

Jaká odvaha jednoho člověka, aby zachránil mnohé!

Kéž se nadále mohou kroniky svobodně vést a tím sloužit k dobru i ke spáse svým čtenářům. Tu nejnovější Vám zde ochotně nabízíme k nahlédnutí.

Začněme však prohlídkou nafocené Pamětní knihy děkanského úřadu a jejích příloh, kterou začal psát v roce 1950  P. Jaroslav Holub.


Pamětní kniha děkanského úřadu Trhové Sviny 1950 - 1963
příloha Pamětní knihy 1
příloha Pamětní knihy 2
příloha Pamětní knihy 3


Farní kronika Trhové Sviny 1968 - 2014

Farní kronika Trhové Sviny 2015 - 2019

                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 17       2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 4.17

Římskokatolická farnost
Trhové Sviny

Farní kronika

Historie farnosti


První písemná zmínka o Trhových Svinech  pochází z roku 1260, a to v predikátu Ojíře ze Svinů. Právě on byl s největší pravděpodobností stavitelem svinenského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stavební vývoj kostela byl završen  na sklonku středověku někdy kolem roku 1520. Patrocinium kostela je doloženo takřka souběžně s rokem 1260.
    
     Z hlediska církevní organizace náležel svinenský farní kostel do doudlebského d
ěkanátu v obvodu bechyňského arcijáhenství. Roku 1842 se z farního kostela stává kostel děkanský. Matrika je vedena od roku 1648. V letech 1952 - 1961 existoval zde Viakriát trhosvinenský.

     Dnes farnost patří pod vikariát České Bud
ějovice - venkov. K farnosti jsou přifařeny obce: Trhové Sviny, Boršíkov, Březí, Bukvice, Čížkrajice, Čeřejov, Keblany, Lniště, Mezilesí, Mohuřice, Nežetice, Něchov, Otěvěk, Rankov, Rejta, Slavče, Todně, Třebeč, Třebíčko, Záluží.

     Kostely a kaple:
Farní:   Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Trhové Sviny
Filiální: Kostel Nejsv
ětější Trojice u Trhových Svinů
           Kostel Sv.Filipa a Jakuba - Slavče
Kaple:  Kaple Nanebevstoupení Pán
ě - Rejta
Úvod   Kostely   Kronika   Fotogalerie